Prometeusz Consulting sp. z o.o.

Prometeusz Consulting sp. z o.o.

ubezpieczenia oc, kalkulator oc, odszkodowania

ubezpieczenia oc, kalkulator oc, odszkodowania

» OFERTA

Broker ubezpieczeniowy - czynności brokerskie 

Stosownie do Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym Prometeusz Consulting podejmuje czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu szukającego ochrony ubezpieczeniowej, które polegają ogólnie na doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia również w sprawach o odszkodowanie.

Działając w imieniu i na rzecz Klientów pracujemy według ściśle określonych procedur, których celem jest stworzenie optymalnych warunków ochrony. Na podstawie indywidualnie zawieranych umów, w ramach czynności brokerskich w zakresie ryzyk i ubezpieczeń dokonujemy:

 1. Identyfikacji ubezpieczalnych zagrożeń i źródeł ich pochodzenia,
 • dokonanie analizy ryzyk i zagrożeń
 • określenie zakresu ryzyk, które powinny być ubezpieczane w ramach danego programu ubezpieczeń, z uwzględnieniem specyfiki działalności Zleceniodawcy
 1. Grupowanie i klasyfikację zagrożeń, a następnie przygotowanie programu ubezpieczeniowego, zawierającego:
 • określenie ryzyk ubezpieczanych,
 • wskazanie ryzyk zatrzymanych,
 • proponowane limity odpowiedzialności,
 • określanie sum bądź limitów ubezpieczenia, franszyz oraz innych technicznych elementów ubezpieczenia
 • określenie warunków ubezpieczenia, w tym treści postanowień szczególnych i klauzul specjalnych
 1. Zorganizowania konkursu ofert wśród wybranych zakładów ubezpieczeń, w tym:
 • sformułowanie i rozesłanie zapytania ofertowego,
 • analizę ofert i ich ocenę pod kątem zakresu ochrony ubezpieczeniowej w porównaniu do wysokości składek,
 • przygotowanie rekomendacji,
 1. Negocjacji z wybranymi zakładami ubezpieczeń wchodzących w skład programu ubezpieczeniowego,
 2. Doprowadzenia do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia,
 3. Pośredniczenia w zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz Zleceniodawcy,
 4. Prowadzenia ewidencji zawartych umów ubezpieczenia oraz informowanie o terminach ekspiracji i terminach opłaty składek,
 5. Uczestnictwa i pomocy przy zgłaszaniu roszczeń z zawartych umów ubezpieczenia,
 6. Pomocy w likwidowaniu ewentualnych szkód objętych ubezpieczeniem.
 7. Opracowania instrukcji postępowania na wypadek zaistnienia szkody objętej zakresem ubezpieczenia.
 8. Opracowania informacji dotyczących poszczególnych ubezpieczeń, w szczególności zawierająca wyjaśnienie zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

Prometeusz Consulting sp. z o.o. © 1989 - 2009

www.activate.pl